• Intro
 • Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden

Beleggingsverzekeringen algemeen

Achtergrond Achmea-regeling

Afspraken Achmea-regeling

Beleggingsverzekeringen algemeen

 •  

  Waar kan ik zien wat mijn exacte kosten zijn?

  Voor een overzicht van de kosten van úw beleggingsverzekering, verwijzen we u graag naar het beleggingsoverzicht dat u jaarlijks van ons ontvangt. Let wel, de fondskosten worden niet in dit overzicht meegenomen.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Wat is een beleggingsverzekering?

  Een beleggingsverzekering is een combinatie van een belegging en een (levens)verzekering. Met een beleggingsverzekering kunt u vermogen opbouwen door te beleggen. Daarvoor legt u periodiek (bijvoorbeeld elke maand), een vast bedrag in. Of u legt aan het begin van de looptijd in één keer het hele bedrag in: een zogenoemde koopsom. Dit geld wordt belegd in beleggingsfondsen of renterekeningen. De waarde van een beleggingsverzekering aan het einde van de looptijd staat niet vast. Die hangt vooral af van de ontwikkeling van de beurskoersen.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Wat is TER?

  Dit zijn de fondskosten. Deze kosten worden in rekening gebracht door de fondsbeheerder voor het beheer van het fonds en administratie van de verzekering. Het totaal van deze kosten noemen we de Total Expense Ratio, ofwel TER.

  De fondskosten (TER) zijn afhankelijk van het fonds waarin u belegt. De inhouding wordt verrekend bij de bepaling van de koers.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Hoe hoog zijn de kosten in de fondsen van Avéro Achmea?

  Bij de fondsen van Avéro Achmea brengt de fondsbeheerder kosten in rekening. Deze kosten zijn verwerkt in de fondskoers. De hoogte van deze kosten verschilt per fonds en kan ook door de tijd heen wijzigen. De kosten worden elk kwartaal op internet gepubliceerd. U kunt deze vinden op averoachmea.nl.

  In de regeling voor beleggingsverzekeringen die Achmea heeft getroffen met de consumentenorganisaties zijn afspraken gemaakt over de maximale hoogte van de kosten. Deze afspraken hebben betrekking op alle kosten die in rekening worden gebracht. Ook de kosten van de fondsbeheerder.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Hoe hoog zijn de aan- en verkoopkosten?

  U vindt deze kosten terug op het beleggingsoverzicht dat u jaarlijks ontvangt.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Hoe wordt er belegd?

  Bij Avéro Achmea belegt u in huisfondsen. Dit zijn beleggingsfondsen die zijn opgericht en worden beheerd door Achmea. Hoe er wordt belegd verschilt per fonds. De actuele gegevens hierover staan in de zogenoemde factsheets die elk kwartaal voor elk fonds worden opgesteld. Hierin vindt u onder meer informatie over de kosten van het fonds, de rendementen en de benchmark. De benchmark is een vooraf vastgestelde, objectieve vergelijkingsmaatstaf waarmee de rendementen van een beleggingsfonds of beleggingsportefeuille vergeleken kunnen worden. Factsheets kunt u vinden op averoachmea.nl.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Hoe presteren de beleggingsfondsen?

  Dit verschilt per fonds. De actuele gegevens hierover staan in de zogenoemde factsheets die elk kwartaal voor elk fonds worden opgesteld. Hierin vindt u onder meer informatie over de kosten van het fonds, de rendementen en de benchmark. De benchmark is een vooraf vastgestelde, objectieve vergelijkingsmaatstaf waarmee de rendementen van een beleggingsfonds of beleggingsportefeuille vergeleken kunnen worden. Factsheets kunt u vinden op averoachmea.nl.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Is het mogelijk om het overlijdensrisicodeel uit de lopende beleggingsverzekering te halen?

  Het is niet mogelijk om het overlijdensrisicodeel helemaal uit uw verzekering te halen. Als dat gebeurt, is er geen sprake meer van een verzekering, maar van een opbouw-/spaarproduct. Op dit moment biedt Achmea dit soort producten niet aan. Of het mogelijk is uw overlijdensrisicodekking aan te passen, hangt af van een eventuele verpanding van de verzekering en van de fiscale regelgeving. Wij informeren u hier graag over.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Moet ik nog opzegkosten betalen als ik mijn verzekering beëindig?

  Nee. Voor het beëindigen of omzetten van een beleggingsverzekering werden voorheen voor een deel van de beleggingsverzekeringen afkoopkosten berekend. Deze kosten zijn per 1 december 2012 vervallen. We rekenen geen afkoopkosten meer voor onze beleggingsverzekeringen.

  We rekenen deze kosten niet meer, omdat we het belangrijk vinden dat u een product hebt dat bij u past en aan uw verwachtingen voldoet. En dat dit product u de beste mogelijkheid biedt om uw persoonlijke financiële doelstelling te behalen. Misschien past een ander product beter bij u. Als dat zo is, willen we dat u bij het beëindigen of omzetten van uw beleggingsverzekering niet gehinderd wordt door eventuele afkoopkosten.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Ik wil mijn beleggingsverzekering aanpassen. Kan dat?

  Het is belangrijk regelmatig na te gaan of uw beleggingsverzekering nog bij u past. Zeker als er iets verandert in uw persoonlijke omstandigheden. U kunt uw verzekering altijd aanpassen aan uw persoonlijke situatie. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van uw overlijdensrisicodekking. Deze kan namelijk invloed hebben op de waardeopbouw van uw beleggingsverzekering. Heeft u een lopende verzekering en wilt u voor de rest van de looptijd het risico op de hefboomwerking zo klein mogelijk houden? Dan kunt u uw overlijdensrisicodekking aanpassen.

  U kunt uw overlijdensrisicodekking alleen aanpassen als dit binnen de mogelijkheden van uw verzekering valt. Aan het aanpassen van uw overlijdensrisicodekking zijn geen kosten verbonden. Een aanpassing van de risicodekking kan wel leiden tot een hogere of lagere risicopremie. En in sommige situaties kunnen medische waarborgen een voorwaarde zijn.

  Ook kunt u de samenstelling van uw beleggingen aanpassen. Het wisselen van fondsen noemen we switchen. Switchen kan alleen als het wisselen van fondsen binnen de mogelijkheden van uw verzekering valt. Voor het doorvoeren van een switch brengen wij geen kosten in rekening.

  Wilt u uw beleggingsverzekering aanpassen? Vraag dan altijd eerst om advies van uw adviseur.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Vervalt de incidentele vergoeding (performance related fee) die Avéro Achmea in rekening kan brengen voor de Hollandsch Glorie Polis en de Eurotop polis?

  Nee, dit zijn geen afkoopkosten. Het zijn kosten die verband houden met de hoogte van de koersstijgingen van de fondsen in de Hollandsch Glorie Polis en de Levob Eurotop Polis. Als Avéro Achmea deze vergoeding in rekening brengt voor uw verzekering, vindt u deze terug op het beleggingsoverzicht dat u jaarlijks ontvangt. En als u wilt stoppen met uw verzekering, staan deze kosten op het overzicht dat u ontvangt voordat wij uw verzekering afkopen.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

Achtergrond Achmea-regeling

 •  

  Waarom heeft Achmea een regeling opgesteld?

  De resultaten van beleggingsverzekeringen vielen de afgelopen jaren tegen. Dat kwam mede door de situatie op de beurzen. De slechte resultaten en de onduidelijkheid over de kosten van beleggingsverzekeringen leidden tot kritiek op deze producten. De Ombudsman Financiële Dienstverlening kwam met een aanbeveling voor de kosten en risicopremies van particuliere beleggingsverzekeringen. Op basis van deze aanbeveling hebben we de Achmea-regeling opgesteld. in deze regeling hebben we afspraken gemaakt met alle betrokken consumentenorganisaties over de hoogte van de kosten en risicopremies van beleggingsverzekeringen.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Wat houdt de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening in?

  De Ombudsman Financiële Dienstverlening adviseerde verzekeraars voor beleggingsverzekeringen een maximum te hanteren voor de in te houden kosten. Hij adviseerde verzekeraars over de hele looptijd maximaal 3,5 tot 4,5% per jaar over de opgebouwde waarde aan kosten te rekenen, zolang de verzekering duurt.

  Daarnaast mogen de risicopremies die worden betaald voor de bijhorende overlijdensrisicoverzekering niet boven een bepaald maximum uitkomen.

  Dit geldt voor beleggingsverzekeringen die vóór 2008 zijn gesloten.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Klopt het dat de kosten die Achmea gerekend heeft te hoog waren?

  De Ombudsman Financiële Dienstverlening deed onderzoek naar de kosten en risicopremies van particuliere beleggingsverzekeringen. In 2008 heeft de Ombudsman een aanbeveling gedaan over de maximale kosten en risicopremies van deze verzekeringen. Op basis van deze aanbeveling stelde Achmea in mei 2009 een regeling op voor haar klanten. In deze regeling hebben we met alle betrokken consumentenorganisaties afspraken gemaakt over de hoogte van de kosten en risicopremies van beleggingsverzekeringen. Per jaar rekenen we maximaal 2,35 tot 3,3% aan kosten over de opgebouwde waarde van uw verzekering.

  Bij sommige beleggingsverzekeringen zijn er meer kosten berekend dan de Achmea-regeling voorschrijft. 

  Achmea heeft in totaal bij ongeveer 30% van de beleggingsverzekeringen meer kosten gerekend dan afgesproken in de Achmea-regeling. Daarbij gaat het meestal om bedragen van enkele euro's tot enkele honderden euro's per beleggingsverzekering. Ongeveer drie van de tien beleggingsverzekeringen komen dus in aanmerking voor een vergoeding. Hoort uw verzekering bij de 70% die geen vergoeding krijgt? Dan weet u zeker dat u niet teveel kosten heeft betaald.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  De media spraken eerder over kosten van 40%. Wat is daarvan waar?

  In de media worden deze kosten vaak op een andere manier berekend. Bijvoorbeeld als percentage van de premie/inleg. Dit is niet volgens de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Die gaat uit van een percentage van de opgebouwde waarde van uw verzekering. De Ombudsman adviseert maximaal 4,5% per jaar over de opgebouwde waarde aan kosten te rekenen, zolang de verzekering duurt.

  De Achmea-regeling is in lijn met de aanbeveling van de ombudsman. Per jaar rekenen we maximaal 2,35 tot 3,3% aan kosten over de opgebouwde waarde van de verzekering.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Is dit de enige regeling die Achmea ten aanzien van beleggingsverzekeringen heeft getroffen?

  Beleggingsverzekeringen die gekoppeld zijn aan een pensioen komen niet in aanmerking voor de Achmea-regeling zoals op deze site beschreven. Voor deze beleggingsverzekeringen in pensioenen (de zogenoemde 2de pijler) heeft Achmea sinds 23 maart 2010 een regeling.

  Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelde in overleg met de Stichting van de Arbeid en de ombudsman een toetsnorm voor beleggingspensioenen. Volgens deze toetsnorm mogen de kosten voor bestaande contracten niet hoger zijn dan 1,5% per jaar van het belegd vermogen en 9,5% per jaar van de premie. Lees meer pensioeninformatie op onze website.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Waarom krijg ik zo’n uitgebreid mailpakket en doen jullie zoveel moeite om zulke kleine bedragen te vergoeden?

  We maken voor al onze beleggingsverzekeringen een berekening. We berekenen de vergoedingen tot op de cent nauwkeurig. Het kan om een groot, maar soms ook om een heel klein bedrag gaan. Elk bedrag, hoe klein ook, keren we uit. Iedere klant ontvangt een persoonlijke berekening, ook als die geen vergoeding krijgt. Want dat is wat we met de betrokken consumentenorganisaties hebben afgesproken.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Welk gedeelte van alle beleggingsverzekeringen komt in aanmerking voor een vergoeding?

  De totale portefeuille van de vier Achmea-merken (Centraal Beheer Achmea, FBTO, Avéro Achmea en Interpolis) omvat ruim 800.000 beleggingsverzekeringen. Hiervan komt ongeveer 30% in aanmerking voor een vergoeding. Daarbij gaat het meestal om bedragen van enkele euro’s tot enkele honderden euro’s. Bij 70% van de verzekeringen zijn er minder kosten gerekend dan afgesproken in de Achmea-regeling.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

Afspraken Achmea-regeling

 •  

  Wat houdt de Achmea-regeling in?

  Achmea, waar Avéro Achmea deel van uitmaakt, heeft een regeling getroffen voor beleggingsverzekeringen. In onze regeling hebben we met alle betrokken consumentenorganisaties afspraken gemaakt over de hoogte van de kosten en risicopremies van beleggingsverzekeringen. Per jaar rekenen we maximaal 2,35 tot 3,3% aan kosten over de opgebouwde waarde van uw verzekering. Aan de hand van deze percentages berekenen we of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Zijn er over de hele looptijd meer kosten gerekend dan we in onze regeling hebben afgesproken? Dan krijgt u een vergoeding.

  Bij lopende verzekeringen kijken we niet alleen naar de gemaakte kosten in het verleden. Maar we kijken ook naar de verwachte kosten tot het einde van de looptijd.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Om welke kosten gaat het in de regeling en waarvoor krijg ik een vergoeding?

  De maximale kostenpercentages in de regeling gelden voor het totaal aan kosten van uw beleggingsverzekering. We berekenen of u een vergoeding krijgt voor het totaal aan kosten van uw beleggingsverzekering. In het kort worden voor beleggingsverzekeringen de volgende kosten gemaakt.

  • de administratie voor het aanhouden van de verzekering, zolang de verzekering duurt;

  • de aankoop van beleggingen;

  • het beheer van de beleggingen door de fondsbeheerder;

  • het advies van uw tussenpersoon.

  In de Achmea-regeling hebben we met alle betrokken consumentenorganisaties afspraken gemaakt over de hoogte van de kosten en risicopremies van beleggingsverzekeringen. Per jaar rekenen we maximaal 2,35 tot 3,3% aan kosten over de opgebouwde waarde van uw verzekering. Zijn er meer kosten gerekend dan afgesproken in onze regeling? Dan krijgt u een vergoeding.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Waar zijn de maximale kostenpercentages van de regeling voor bedoeld?

  In onze regeling hebben we afspraken gemaakt over de hoogte van de kosten en risicopremies van particuliere beleggingsverzekeringen. Per jaar rekenen we maximaal 2,35 tot 3,3% aan kosten over de opgebouwde waarde van uw verzekering. Het maximale kostenpercentage dat voor uw verzekering geldt, hangt af van uw afgesproken inleg in het eerste verzekeringsjaar en van de looptijd. Hier vindt u een overzicht van de maximale kostenpercentages.

  Aan de hand van deze percentages berekenen we of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

  Bij het sluiten van uw beleggingsverzekering zijn er afspraken gemaakt over de kosten en risicopremies. Deze toetsen we aan het maximale kostenpercentage zoals afgesproken in de Achmea-regeling. Daarbij kijken we naar de gemaakte kosten in het verleden.

  Bij lopende verzekeringen kijken we ook naar de verwachte kosten tot het einde van de looptijd van uw verzekering. Is de eindwaarde van uw beleggingsverzekering lager dan de eindwaarde volgens de Achmea-regeling? Dan zijn de kosten van uw beleggingsverzekering hoger dan afgesproken in de Achmea-regeling. We vergoeden de te veel berekende kosten. Bij lopende verzekeringen wordt de vergoeding toegevoegd aan de waarde van de verzekering. Omdat we u meteen ook de te veel berekende toekomstige kosten vergoeden, passen we de kostenstructuur voor uw beleggingsverzekering niet aan.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Welk maximale kostenpercentage geldt voor mijn beleggingsverzekering?

  In onze regeling hebben we afspraken gemaakt over de hoogte van de kosten en risicopremies van particuliere beleggingsverzekeringen. Per jaar rekenen we maximaal 2,35 tot 3,3% aan kosten over de opgebouwde waarde van uw verzekering. Het maximale kostenpercentage dat voor uw verzekering geldt, hangt af van uw afgesproken inleg in het eerste verzekeringsjaar en van de looptijd. Hier vindt u een overzicht van de maximale kostenpercentages.

  Er gelden 3 hoofdcategorieën:

  Categorie 1: maximaal 2,85% voor beleggingsverzekeringen waarbij de afgesproken periodieke inleg in het eerste verzekeringsjaar lager is dan € 1.200,-. Of waarbij de totale eenmalige inleg (koopsom) lager is dan € 12.000,-.

  Categorie 2: maximaal 2,45% voor beleggingsverzekeringen waarbij de afgesproken periodieke inleg in het eerste verzekeringsjaar € 1.200,- of hoger is. Of waarbij de totale eenmalige inleg (koopsom) € 12.000,- of hoger is.

  Categorie 3: maximaal 2,35% voor beleggingsverzekeringen met een looptijd van tenminste 30 jaar. En waarbij de afgesproken periodieke inleg in het eerste verzekeringsjaar € 2.000,- of hoger is. Of waarbij de totale eenmalige inleg (koopsom) € 20.000,- of hoger is.

  Beleggingsverzekeringen met garantie

  Voor beleggingsverzekeringen met een gegarandeerde opbrengst worden bovenstaande maximale kostenpercentages verhoogd met 0,45%. Dit geldt voor beleggingsfondsen met een gegarandeerde koersstijging van 3% of meer per jaar.

  Maximaal 1,5% voor een beleggingswaarde boven de € 100.000,-

  Heeft uw beleggingsverzekering tijdens de looptijd op een bepaald moment een beleggingswaarde die hoger is dan € 100.000,-? Dan geldt een lager kostenpercentage. Voor het deel van de beleggingswaarde boven de € 100.000,- rekenen we maximaal 1,5% per jaar aan kosten. Voor het deel van de beleggingswaarde tot € 100.000,- gelden de eerdergenoemde kostenpercentages.

  Lager kostenpercentage voor hybride levensverzekeringen

  De Achmea-regeling kent een lager kostenpercentage voor hybride levensverzekeringen. Dit zijn beleggingsverzekeringen waarbij de klant kan wisselen tussen sparen tegen een vaste rente en beleggen. Over het beleggingsdeel in deze verzekering hanteren we de maximale kostenpercentages uit het bovenstaande overzicht. Over het spaardeel hanteren we een maximaal kostenpercentage van 1,25% per jaar. We maken zowel voor het beleggingsdeel als voor het spaardeel berekeningen. We kijken naar het totaal van deze berekeningen. Als we kosten hebben gerekend die in totaal hoger zijn dan de kosten volgens de regeling, krijgt u een vergoeding.

  Afspraken over risicopremies

  Bij een beleggingsverzekering kunt u een overlijdensrisicodekking hebben. Hiervoor betaalt u een risicopremie. In onze regeling hebben we ook over de hoogte van deze risicopremies afspraken gemaakt. Hier houden we bij het berekenen van de vergoedingen rekening mee.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Waarover wordt het kostenpercentage precies berekend?

  Het maximale kostenpercentage wordt per jaar berekend over de opgebouwde waarde van de beleggingsverzekering. Zijn er over de hele looptijd meer kosten gerekend dan afgesproken in onze regeling? Dan krijgt u een vergoeding.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Wordt de overlijdensrisicopremie buiten beschouwing gelaten of wordt hier in de regeling ook rekening mee gehouden?

  Bij het afsluiten van een beleggingsverzekering kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen. Zoals een overlijdensrisicodekking. Voor deze aanvullende verzekering betaalt u een risicopremie. Ook over de hoogte van deze risicopremies hebben we afspraken gemaakt in onze regeling. Dit is in lijn met de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Is de overlijdensrisicopremie hoger dan afgesproken in de Achmea-regeling? Dan krijgt u een vergoeding voor deze te veel gerekende risicopremie.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Moet ik mijn verzekering aanmelden voor de regeling?

  Had u op 1 januari 2008 een lopende particuliere beleggingsverzekering bij Avéro Achmea? Dan komt u in aanmerking voor de Achmea-regeling en hebt u een persoonlijke berekening ontvangen. 

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Wat is het hefboomeffect?

  Bij uw beleggingsverzekering kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen. Zoals een overlijdensrisicodekking. Overlijdt de verzekerde vóór de einddatum van de verzekering? Dan keren we het bedrag uit dat van tevoren is afgesproken. U betaalt daarvoor een risicopremie.

  Deze risicopremie wordt betaald uit uw inleg of uit de waarde van uw beleggingsverzekering. Wordt de risicopremie betaald uit de waarde van uw verzekering? Dan hebben de resultaten van uw beleggingen gevolgen voor de hoogte van uw overlijdensrisicopremie.

  Presteren de beurzen boven verwachting? Dan groeit ook de waarde van uw beleggingsverzekering sneller dan gedacht. U betaalt dan minder overlijdensrisicopremie. Want het verschil tussen de waarde van uw beleggingsverzekering en het afgesproken uitkeringsbedrag bij overlijden is kleiner dan vooraf werd geschat. Hierdoor bouwt uw beleggingsverzekering meer waarde op. Dit is dus extra gunstig.

  Presteren de beurzen beneden verwachting? Dan kan de waarde van uw beleggingsverzekering tegenvallen. Bovendien betaalt u dan meer overlijdensrisicopremie. Want het verschil tussen de waarde van uw beleggingsverzekering en het afgesproken uitkeringsbedrag bij overlijden is groter dan vooraf werd geschat. Hierdoor blijft er minder over om te beleggen. Dit is dus extra nadelig.

  Dit noemen we ‘hefboomwerking’. De hefboom werkt dus twee kanten op. Bij meevallende beleggingsresultaten kan het zijn dat de waarde van uw beleggingsverzekering extra hard groeit. Bij tegenvallende beleggingsresultaten kan het zijn dat de waarde van uw beleggingsverzekering extra tegenvalt.

  In de Achmea-regeling houden we ook rekening met de mogelijke hefboomwerking van de risicopremies. U krijgt een vergoeding als de overlijdensrisicopremies hoger zijn geweest als gevolg van tegenvallende beleggingsresultaten.

  Hier vindt u een filmpje waarin de hefboomwerking wordt uitgelegd.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Ik werk bij Achmea. Geldt voor mij dezelfde regeling?

  Voor medewerkers van Achmea geldt dezelfde regeling. De communicatie richting de medewerkers zal ook via dezelfde weg verlopen als bij andere klanten. Wel houden we jullie op de hoogte van mogelijke ontwikkelingen in de media via ons eigen intranet.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Is er een regeling voor bijzondere of schrijnende situaties? Hoe kan ik daarvoor in aanmerking komen?

  Achmea heeft een regeling voor zogenoemde bijzondere situaties. Deze is er speciaal voor klanten die door persoonlijke omstandigheden gedwongen waren hun beleggingsverzekering te beëindigen. Deze klanten kunnen in een aantal situaties aanspraak maken op deze regeling. Deze regeling is niet bedoeld om tegenvallende beleggingsresultaten te vergoeden. Hier kunt u lezen welke voorwaarden voor deze regeling gelden. Daar leest u ook hoe u zich voor deze regeling kan aanmelden. 

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Ik wil mijn beleggingsverzekering beëindigen. Kom ik dan nog in aanmerking voor een vergoeding?

  Alle lopende particuliere beleggingsverzekeringen die voor 1 januari 2008 zijn gesloten, komen in aanmerking voor de Achmea-regeling. Als u uw verzekering beëindigt, komt deze in aanmerking voor de Achmea-regeling als de verzekering minimaal vijf jaar gelopen heeft.

  U komt dus niet in aanmerking voor een vergoeding als u uw beleggingsverzekering binnen vijf jaar na het ingaan van de verzekering tussentijds beëindigt. Als u bij het afsluiten van de verzekering hebt afgesproken dat de looptijd korter is dan vijf jaar, dan komt u wel in aanmerking voor de Achmea-regeling.

  Het beëindigen van uw verzekering kan fiscale gevolgen hebben. U kunt uw tussenpersoon vragen om advies.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Kan ik in aanmerking komen voor een vergoeding door tegenvallende beleggingsresultaten?

  Bij beleggen horen risico's. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen. Onder andere door tegenvallende beursresultaten kwam er de afgelopen jaren meer aandacht voor de kosten van beleggingsverzekeringen. Veel klanten vonden de opbrengsten te laag en de kosten te hoog. Misschien is de waarde van uw beleggingsverzekering lager dan u had verwacht. Dat vinden we heel vervelend. Tegenvallende beleggingsresultaten vergoeden we echter niet. Met de Achmea-regeling willen we u wél graag een passende oplossing bieden voor de kosten.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Gaat u ook de kosten van mijn beleggingsverzekering aanpassen?

  Bij het berekenen van de vergoedingen kijken we of er meer kosten gerekend zijn dan afgesproken in de Achmea-regeling. We kijken wat het verschil is tussen de waarde op de einddatum van de verzekering op basis van de kosten en risicopremies zoals afgesproken bij het sluiten van de verzekering. En de waarde op de einddatum van de beleggingsverzekering op basis van de maximale kosten en risicopremies van de Achmea-regeling.

  Bij lopende verzekeringen kijken we dus ook naar de kosten en risicopremies die we in rekening zouden brengen tot aan het einde van de looptijd. Wij hebben ervoor gekozen de eventuele vergoedingen direct te verwerken na de berekeningen. Zo vergoeden we u ook meteen de eventueel te veel gerekende kosten voor de toekomst. Daarom passen we de kostenstructuur van uw beleggingsverzekering niet aan.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Kom ik in aanmerking voor de Achmea-regeling?

  U komt in aanmerking voor de Achmea-regeling als u een of meer beëindigde particuliere beleggingsverzekeringen heeft bij Avéro Achmea en/of rechtsvoorgangers Fairgo, Levob, Royal & Sun Alliance, Twenteleven en Woonfonds, die vóór 1 januari 2008 de einddatum heeft bereikt.

  Als de beleggingsverzekering binnen vijf jaar na het ingaan van de verzekering tussentijds is beëindigd, komt u niet in aanmerking voor de Achmea-regeling. Tenzij de verzekering binnen vijf jaar tussentijds is beëindigd door overlijden van de verzekerde. Of als u bij het sluiten van de verzekering heeft afgesproken dat de looptijd korter is.

  Pensioenverzekeringen die via de werkgever zijn gesloten vallen niet onder deze regeling. Hier vindt u meer informatie over de afspraken die we hebben gemaakt over beleggingspensioenen.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Moet ik bij Achmea ook een 'finale kwijting' ondertekenen? Wat betekent dat dan?

  Ondertekening van een 'finale kwijting' betekent dat u na ondertekening geen bezwaar meer kunt maken tegen de hoogte van de vergoeding. Achmea vraagt geen finale kwijting. Het staat u dus vrij eventueel bezwaar te maken tegen de hoogte van de vergoeding.

  Dit geldt bij het uitkeren van de vergoeding op uw bankrekening bij beëindigde beleggingsverzekeringen. Maar dit geldt ook bij het verwerken van uw eventuele vergoeding in de waarde van uw lopende beleggingsverzekering.

  Ook als u besluit uw beleggingsverzekering te wijzigen, te beëindigen of over te sluiten naar een andere verzekering, vraagt Achmea u niet om een finale kwijting te ondertekenen voor de vergoeding.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Gaat u klanten ook concreet het aanbod doen om hun beleggingsverzekering over te sluiten naar een alternatief product?

  We kijken steeds naar mogelijkheden om onze producten te verbeteren. Dat geldt ook voor onze particuliere beleggingsverzekeringen. Daarom hebben we in de Achmea-regeling met alle betrokken consumentenorganisaties afgesproken dat we onze klanten een alternatief product aanbieden met een gunstig kostenniveau.

  Vanaf eind 2012 boden we onze klanten met een lijfrenteverzekering een alternatief product aan in de vorm van banksparen.

  Vanaf medio 2013 bieden we alle klanten met een beleggingsverzekering nieuwe beleggingsfondsen. Deze worden ook wel de ‘nieuwe generatie’ beleggingsfondsen genoemd. Deze nieuwe generatie fondsen kennen gemiddeld lagere kosten.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

Berekening en verwerking vergoeding

 •  

  Hoe weet ik of de berekening correct is uitgevoerd?

  Accountantskantoor Deloitte onderzoekt of de procedures zijn gevolgd, die Achmea heeft ingericht om te waarborgen dat de berekende vergoeding in overeenstemming is met de Achmea-regeling. De resultaten van het onderzoek worden opgenomen in een door Deloitte te verstrekken controlemededeling

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Hoe lees ik mijn berekeningsbijlage?

  Om u te helpen bij het lezen van uw persoonlijke berekening hebben we voorbeeldberekeningen op deze site geplaatst. Hier vindt u de voorbeeldberekening voor een:

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  In de berekening hebben jullie het over verschillende percentages. Waarom rekenen jullie heen met 6% en terug met 4%?

  Bij de berekening van de waarde op einddatum van de berekening gaan we uit van een bruto fondsrendement van 6%. Van die 6% worden de fondskosten afgehouden. Dat betekent dat de fondskoers netto met ongeveer 5% toeneemt. Dit is afhankelijk van uw beleggingsverzekering en het fonds waarin u belegt. We rekenen uit wat de waarde op de einddatum waard is op de berekeningsdatum. Deze waarde rekenen we niet terug aan 6% bruto (=5% netto), maar tegen 4% netto. Dit is gunstig voor u. We maken dit duidelijk met volgend rekenvoorbeeld;

  Als € 100,00 rendeert met een nettorendement van 5%. Dit betekent bijvoorbeeld dat € 100,00 in 2011, een jaar later, in 2012, € 105,00 is geworden. Als we deze € 105,00 in 2012 terugrekenen, maar dan tegen 4%, dan hebben we in 2011 € 100,96. Dit is meer dan € 100,00. Daarom is terugrekenen tegen 4% netto gunstig voor u.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Waarom hebben jullie aannames gedaan?

  In uw persoonlijke berekening staat of we u meer kosten rekenden dan is afgesproken in onze regeling. En of u een vergoeding krijgt. Voor een zorgvuldige berekening van uw beleggingsverzekering zijn veel gegevens uit het verleden nodig. Het overgrote deel van gegevens uit het verleden is bewaard. Maar dat geldt niet voor alles.

  Daar waar gegevens uit het verleden niet compleet waren, hebben wij aannames gedaan. Daarvoor zijn de meest waarschijnlijke gegevens gebruikt.

  Op de persoonlijke berekening van uw eventuele vergoeding leest u of er in uw geval aannames zijn gedaan.

  Hier leest u voor welke polissen er gegevens ontbraken. En waar we aannames voor maakten.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Hoe wordt de vergoeding verwerkt?

  We bieden graag duidelijkheid. Daarom verwerken we de vergoedingen meteen na het uitvoeren van de berekeningen en niet pas aan het einde van de looptijd. U weet daardoor meteen welke vergoeding u krijgt.

   

  • Hebt u een lopende verzekering? Dan is de eventuele vergoeding al toegevoegd aan de waarde van uw verzekering. Hierdoor ontwikkelt de vergoeding direct mee in uw verzekering. Daarbij hebben we de huidige verdeling van uw beleggingstegoed over de verschillende fondsen als uitgangspunt genomen. We hebben de vergoeding in precies dezelfde verhouding verdeeld over de verschillende fondsen.
  • Is uw beleggingsverzekering al beëindigd? Dan maakten we de vergoeding over op uw bankrekening.

   

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Waarom krijg ik een netto vergoeding?

  De berekende vergoeding is een bruto vergoeding. Afhankelijk van het type beleggingsverzekering betaalt u over deze vergoeding nog belasting. Als regel kunt u aanhouden dat uw uitgekeerde vergoeding aan dezelfde belastingregels moet voldoen als de uitkering die u ontving bij de beëindiging van uw polis. We keren dus een netto vergoeding uit.

  Lijfrenteverzekering en Gouden Handdruk verzekering

  Over iedere uitkering uit een lijfrenteverzekering of een Gouden Handdruk verzekering betaalt u inkomstenbelasting en de verplichte bijdrage voor de zorgverzekeringswet. Deze vergoeding is ook een uitkering uit de lijfrenteverzekering. Avéro Achmea is daarom verplicht inhoudingen te doen. U krijgt dus een netto vergoeding. Bij het overmaken van de vergoeding sturen wij u een specificatie voor uw belastingaangifte.

  Kapitaalverzekering

  Was de uitkering van deze verzekering onbelast? Dan hoeft u ook over de vergoeding geen belasting te betalen. Was de uitkering wel belast? Dan betaalt u ook over de vergoeding inkomstenbelasting. In dat geval moet u de vergoeding opgeven bij uw aangifte over het jaar waarin u de vergoeding ontvangt. Weet u niet meer of de eerdere uitkering belast was? Dan kunt u dit terugvinden op uw belastingaangifte of navragen bij de Belastingdienst.

  Dan kunt u dit terugvinden op uw belastingsaangifte of navragen bij de Belastingsdienst.
  Bij lopende polissen zijn er fiscaal geen directe gevolgen voor de vergoeding. 

  Bij lopende polissen zijn er fiscaal geen directe gevolgen voor de vergoeding. De vergoeding wordt toegevoegd aan de waarde van de verzekering. Op einddatum van de nu nog lopende verzekering kan eventueel wel belasting verschuldigd zijn over de dan uit te keren waarde van de verzekering.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Waarom krijg ik geen of zo weinig vergoeding?

  De kosten van uw verzekering zullen over de gehele looptijd lager zijn dan wat in de Achmea-regeling met de betrokken consumentenorganisaties en de Ombudsman Financiële Dienstverlening is afgesproken. Bij 70% van de beleggingsverzekeringen van Achmea zijn de kosten lager dan afgesproken in onze regeling. Dat is ook bij uw verzekering het geval.

  Door tegenvallende resultaten op de beurs kan de waarde van uw beleggingsverzekering lager uitvallen dan verwacht. Dat vinden we heel vervelend, maar tegenvallende beleggingsresultaten vergoeden we niet.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Ik betaal een hoger percentage aan inlegkosten dan het maximum kostenpercentage uit de Achmea-regeling. Toch krijg ik geen vergoeding. Hoe kan dat?

  De berekening van de Achmea-regeling is gebaseerd op een maximaal kostenpercentage dat over de opgebouwde waarde aan kosten wordt gerekend. Uw inlegkosten zijn een percentage die over uw premie-inleg gerekend wordt. Daarom kan u deze niet met elkaar vergelijken.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Mijn vergoeding is lager dan het verschil van de berekende waarden op de einddatum van de verzekering. Waarom is dat?

  Aan de hand van de maximale kostenpercentages van de Achmea-regeling berekenen we of u een vergoeding krijgt. Eerst berekenen we de waarde op de einddatum van de beleggingsverzekering op basis van de kosten en risicopremies van de verzekering. Daarna berekenen we de waarde op de einddatum op basis van de maximale kosten en risicopremies volgens de Achmea-regeling. We berekenen dus 2 keer wat de beleggingsverzekering aan het einde van de looptijd waard zou zijn. Bij lopende verzekeringen kijken we dus ook naar toekomstige kosten en risicopremies, tot het einde van de looptijd. We maken het verschil van deze 2 berekende eindwaarden.

  We verwerken de vergoedingen meteen na de berekeningen, en niet pas aan het einde van de looptijd. Daarom berekenen we wat het verschil aan het einde van de looptijd nu waard is. We rekenen het verschil terug tegen een percentage van 4% per jaar. Dit is uw vergoeding.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Waarom zie ik verschillen tussen mijn jaarlijks overzicht en mijn persoonlijke berekening?

  U ontvangt elk jaar een beleggingsoverzicht. De voorbeeldkapitalen op dit beleggingsoverzicht berekenen we met andere toekomstige rendementen dan de eindwaarden in de berekening van uw vergoeding. Daarom verschillen ze van elkaar.

  Ook worden de kosten op uw jaarlijks beleggingsoverzicht weergegeven als een percentage van de premie van uw beleggingsverzekering. Bij uw persoonlijke berekening worden de kosten weergegeven als een percentage van de opgebouwde waarde van uw beleggingsverzekering.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

Hoe nu verder?

 •  

  Waar kan ik terecht met aanvullende vragen?

  Vindt u uw vraag of antwoord niet terug in dit overzicht met veelgestelde vragen? Dan kunt u ons ook bellen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur. Het telefoonnummer is (058) 297 72 94. We helpen u graag.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

 •  

  Waar kan ik terecht met klachten?

  Als u een klacht wilt indienen over uw (beleggings)verzekering, dan verzoeken wij u uw klacht te sturen naar: Avéro Achmea, Afdeling Klachtenteam / AVKB, Postbus 909, 8901 BS Leeuwarden.

  Vond u dit niet duidelijk? Stel ons dan een vraag.Naar boven

Terug naar Intro Terug naar Intro

Kunnen wij u helpen?

Hier beantwoorden we veelgestelde vragen. Vindt u uw vraag/antwoord niet terug in de lijst of is het gegeven antwoord niet duidelijk genoeg? Stel ons uw vraag.


Bekijk alle video's

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's